Hot News :

ประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2566 00:00

ประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายอุทิศ หอมทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ ?ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ? ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ? ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม ? ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ?ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องญัตติ การแสดงความจำนงในการบริจาคทรัพย์สิน (กล้องวงจรปิดจำนวน 2 เครื่อง) ? ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องรายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ?โดยมี นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม ทำให้การประชุมสภาฯในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ