Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2564-2566)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ