Print this page

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง สถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง สถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง