โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ฯ

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 และ วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งที่ 1 - เขตเลือกตั้งที่ 11 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้.การดำเนินการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยบรรลุวัตถุประสงค์ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอขอบคุณ ท่านจำรูญ ขันธ์พาดี ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายสุรสิทธิ์ สายเบาะ กรรมการการเลือกตั้ง รตท.สมจิตร ชนะชัย กรรมการการเลือกตั้ง นางมณีวรรณ บุญเรือง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอขอบพระคุณ นางกิ่งกาญจน์ ขันธ์พาดี หัวหน้าสำนักปลัด เป็นวิทยากรและ พันจ่าเอกวุฒิชัย ประพันธ์ศิลป์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรอบรมตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 - เขตเลือกตั้งที่ 11 และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทำให้การอบรมในครั้งนี้ผ่านเรียบร้อยไปได้ด้วยดี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ