ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom cloud meeting

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น นางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรับฟังนโยบายในการทำงานและเพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกัน ประจำเดือน ธันวาคม2564 ผ่านระบบ Zoom cloud meeting เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลร าชธานี Cr. งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ