Hot News :

นายลอง บุญเถิง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางมณีวรรณ บุญเรือง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวประกาศ
  3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

จุดตรวจจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้ นางสาวปัณณรัตน์ ทาศิริ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVlD-19) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธร นาโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาโพธิ์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชาดฮี เพื่อเป็นการจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตผู้เดินทางและเฝ้าระวังเสี่ยงต่อการติดต่อโรค ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม...

[ 25-01-2564 ] Hits:19

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 และวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้ พันจ่าเอกวุฒิชัย ประพันธ์ศิลป์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ดำเนินการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}Nok-2021-JANUARY-07{/gallery}

[ 07-01-2564 ] Hits:24

จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้ พันจ่าเอกภาสกร เคนเหลา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน นำเจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำตัดต้นไม้ที่กีดขวางการจราจรบริเวณริมถนน เพื่อให้ยานพาหนะสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก และเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์ อาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เข้าร่วมด้วย {gallery}Nok-2020-DECEMBER-30{/gallery}

[ 30-12-2563 ] Hits:25

ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ จุดหน้าป้อมยามองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)และอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการเดินทางให้แก่พี่น้องประชาชนตลอด 24...

[ 29-12-2563 ] Hits:33

ประชุมปรึกษาหารือ

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564”และการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค Covid-19 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์ พนักงานส่วนตำบล โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาโพธิ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชาดฮีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี{gallery}Nok-2020-DECEMBER--24{/gallery}

[ 24-12-2563 ] Hits:278

  1. ราคากลาง
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ประกาศงานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ