นายลอง บุญเถิง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 085-0233620

นางมณีวรรณ บุญเรือง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

โทร.081-3939008

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายจันทร์ บุญชาติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมและองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์มีมาตรการให้ผู้เข้าร่วมประชุม ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนประชุมและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาการเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี{gallery}Nok-2021-MAY-13{/gallery}

[ 13-05-2564 ] Hits:12

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น.นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้นางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีมีราษฎรประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ (ชั้น 2) องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี{gallery}Nok-2021-MAY-12{/gallery}

[ 12-05-2564 ] Hits:13

ประชุมการรณรงค์การรับวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนอำเภอพิบูลมังสาหาร

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เรื่อง การรณรงค์การรับวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนอำเภอพิบูลมังสาหาร ผ่านระบบ Zoom cloud meeting เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารตำบลนาโพธิ์...

[ 11-05-2564 ] Hits:9

ประชุมผ่านระบบ Zoom cloud meeting

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom cloud meeting เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร...

[ 07-05-2564 ] Hits:13

ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00น. นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วย นายลอง บุญเถิง นายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ นายชวน จันทร์เลื่อน สาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร นายไพโรจน์ เจริญพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาโพธิ์ นายสุชิน ทองแจ่ม กำนันตำบล นาโพธิ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมร่วมกันปรึกษาหาแนวทางเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019...

[ 03-05-2564 ] Hits:130

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ