นายลอง บุญเถิง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางมณีวรรณ บุญเรือง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวประกาศ
  3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินออกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภค

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้พันจ่าเอกภาสกร เคนเหลา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน นำรถบรรทุกน้ำพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำ ดำเนินการออกแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภค ให้กับพี่น้อง ประชาชน เพื่่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง ประชาชน ณ บ้านเลิงบาก-ศรีอุดม หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี{gallery}Nok-2021-MARCH---05{/gallery}

[ 05-03-2564 ] Hits:3

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้นายขุนแผน ศรีจันทร์ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ออกดำเนินการติดตั้งโคมไฟและซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคมต่างๆในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ ได้รับความสะดวกในเวลากลางคืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและทำให้การเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง ณ บ้านเลิกบาก ศรีอุดม หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี{gallery}Nok-2021-MARCH--05{/gallery}

[ 05-03-2564 ] Hits:3

ระชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เพื่อเป็นการพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติม ฉบับที่...

[ 05-03-2564 ] Hits:4

ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุม ประจำเดือนมีนาคม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมี คณะผู้บริหาร นางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ (ชั้น 2) องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี{gallery}Nok-2021-MARCH-03{/gallery}

[ 03-03-2564 ] Hits:3

โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันภัยในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่รัดกุม เด็กมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านและพี่น้อง ประชาชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และมีพันจ่าเอกภาสกร เคนเหลา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิงบาก ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี{gallery}Nok-2021-FEBRUARY-25{/gallery}

[ 25-02-2564 ] Hits:10

  1. ราคากลาง
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ประกาศงานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ