Hot News :
คณะผู้บริหาร

นายลอง บุญเถิง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายปกรณ์ คะตะวงศ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพรมมา สายบุญ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางรัชนี สายบุบผา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เฟชบุค

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ