ข่าวกิจกรรม

ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตในการบริหารงาน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากร ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคนจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งยังมุ่งส่งเสริมสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและมีค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน ณ บริเวณหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ บริเวณหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเตรียมความพร้อมในการทำงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการทำงานให้กับ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส No Gift Policy เสียสละเพื่อส่วนร่วม ต่อต้านการคอรัปชั่น และบริการประชาชนด้วยความจริงใจ

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่1กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬากลางตำบลนาโพธิ์ ดาบตำรวจวิเชียร นาดูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พ.ต.ต.อิทธิศักดิ์ สนิทสหนุม สารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธร นาโพธิ์ นายมงคลสวัสดิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงบาก นายสมชาย โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาดฮี นายไพโรจน์ เจริญพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาโพธิ์ นายไพรัฐ ลาธุลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชาดฮี นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย นายแสนทวี ดาลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี นายลำดวน แก้วอุดร รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาเยีย ร้อยตำรวจโทประยูร บุญวิไล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย นางจิราภรณ์ วงค์เขียว ครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาโพธิ์ และพี่น้อง ประชาชนฯลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ?วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ประชาชน เยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยหันมาออกกำลังกายทำให้ห่างไกล ยาเสพติดและเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 2.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ส่วนราชการทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการในการแข่งขันกีฬา โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ 3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างประชาชนและหน่วยงานต่างๆ 4.เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาของหน่วยงาน/องค์กร ในเขตตำบลนาโพธิ์และเขตพื้นที่ใกล้เคียง

ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ คะแนนะเต็ม 60 คะแนนที่ได้ 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คะแนนะเต็ม 45 คะแนนที่ได้ 41 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.11 ด้านที่ 3 การบริหารการเงินและการคลัง คะแนนะเต็ม 95 คะแนน ได้ 75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.95 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ คะแนนะเต็ม 190 คะแนน ได้ 148 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.89 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล คะแนนะเต็ม 25 คะแนน ได้ 23 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.00 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์จึงประชาสัมพันธ์ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566 ให้ประชาชนรับทราบ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าชเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าชเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อาสาสมัครสาธารณประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าชเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทยโดยทำการสำรวจและตรวจสอบข้อมูลถังขยะเปียกในระดับครัวเรือน และเพื่อส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนสามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเอง และใช้ประโยชน์จากขยะที่เกิดขึ้น และเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ณ บ้านเลิงบาก ศรีอุดม หมู่ที่ 3,8 ตำบลนาโพธิ์

มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย พิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยมีนายคำสอน บุบผาเผ่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ่านสารนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีนางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อให้เด็กมีกิจกรรมที่สารถมาพัฒนาตนเองได้อย่าเต็มศักยภาพ 2.เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก 4.เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ 5.เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกันก่อให้เกิดความรักและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พ.ต.ต.อิทธิศักดิ์ สนิทสนม สารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธร นาโพธิ์ ข้าราชการตำรวจ นายสุชิน ทองแจ่ม กำนันตำบลนาโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ คุณครูจิราภรณ์ วงษ์เขียว ครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาโพธิ์ พี่น้อง ประชาชน และน้องๆหนูๆ เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติ ทุกท่าน ที่ได้มอบขนม ของเล่นให้กับน้องๆหนูๆ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในครั้งนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการ หรือ ติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เช่น ประชาชน ร้านค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภารัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 วันที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ นำโดยนายคึกทฤธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 โดยมีนายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน พุทธศาสนิกชนชาวตำบลนาโพธิ์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุและสามเณร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เสริมความเป็นสิริมงคล แก่ชีวิตตนเอง ณ ตลาดสด หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ ภายใต้โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืนตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย การขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายสู่ หมู่บ้านศีลธรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 200 คน ซึ่งสอดคล้องกับ SDGs -เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ -เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย -เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลากรในหน่วยงานพร้อมนี้ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธ์

โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดการโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ?โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ และพี่น้อง ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและชาติ 2.เพื่อให้ประชาชน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ในเขตตำบลนาโพธิ์ได้มีการเรียนรู้มรดกทางประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 3.เพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน ณ บริเวณสระน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอขอบพระคุณหัวหน้าส่วนราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ และพี่น้อง ประชาชน ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ทำให้การจัดงานในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี

โครงการอบรมการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา09.30น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อให้ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและเยาวชนได้รู้วิธีการสานกระติบข้าวจากไม้ไผ่ 2.เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของพื้นที่มีจำนวนมาก 3.เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันที่ดีในครอบครัวมีความรักในครอบครัว ณ ตลาดนัดชุมชนบ้านเลิงบาก ศรีอุดม ตำบลนาโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยนายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้คะแนน 97.57 (ผ่านดีเยี่ยม) ขอขอบคุณบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ที่ท่าน ได้ร่วมแรงร่วมใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเกิดประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร : 0-4542-9470 กด 3

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนห้ามเผาเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ

โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยนายคำสอน บุบผาเผ่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุ 2.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 3.เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 4.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 5.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นประจักษ์และยอมรับ โดยมีนายจำปี แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์ เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้สูงอายุจำนวน 11 หมู่บ้านเข้าร่วมศึกษาดูงาน ในครั้งนี้ จำนวนประมาณ 80 คน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี Cr. งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

โครงการ ๑ อปท.๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ ๑ อปท.๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และพี่น้องประชาชน ณ.ถนนเส้นทาง ตำบลไร่ใต้ – ตำบลนาโพธิ์ (ทช 3039) หมู่ที่ ๙ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณถนนภายในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ ๒.เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงามในบริเวณถนน ๓. เพื่อให้ตำบลนาโพธิ์มีถนนที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด สะท้อนวัฒนธรรม วิถีชุมชน และมีเอกลักษณ์ของชุมชน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ตลอดจนประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย ๔. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะมูลฝอย และลดปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอขอบพระคุณ นายศิลป์ชัย บุญเอื้อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ที่ช่วยจัดเตรียมสถานที่ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และพี่น้อง ประชาชน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป # ผู้นำยุคใหม่ หัวใจเพื่อประชาชน # Cr. งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด สถานศึกษาและชุมชนด้วย วิถี 5 (กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big cleaning) ประจำปี 2566 และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) (*)โดยดำเนินการถ่ายทอดสดในรูปแบบออนไลน์จากศูนย์กลางพิธีฯ (on-site) ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ได้จัดขึ้นณ วัดอัมพามงคล หมู่ที่ 10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ข้าราชการตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ และพี่น้อง ประชาชน

ประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอุทิศ หอมทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 โดยมี นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอุทิศ หอมทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 โดยมี นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

กิจกรรมปลูกต้นไม้

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว และร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้” โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ด้วย ณ ถนนสนามกีฬากลางตำบลนาโพธิ์ (ถนน ทช.4019) หมู่ที่ 10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า1234567ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 7

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ