Hot News :
×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/naphopibun/domains/naphopibun.go.th/public_html/Napho/Gallery/nok-2023-APRil-24
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Napho/Gallery/nok-2023-APRil-24

ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนห้ามเผาเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ

โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยนายคำสอน บุบผาเผ่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุ 2.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 3.เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 4.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 5.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นประจักษ์และยอมรับ โดยมีนายจำปี แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์ เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้สูงอายุจำนวน 11 หมู่บ้านเข้าร่วมศึกษาดูงาน ในครั้งนี้ จำนวนประมาณ 80 คน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี Cr. งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

โครงการ ๑ อปท.๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ ๑ อปท.๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และพี่น้องประชาชน ณ.ถนนเส้นทาง ตำบลไร่ใต้ – ตำบลนาโพธิ์ (ทช 3039) หมู่ที่ ๙ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณถนนภายในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ ๒.เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงามในบริเวณถนน ๓. เพื่อให้ตำบลนาโพธิ์มีถนนที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด สะท้อนวัฒนธรรม วิถีชุมชน และมีเอกลักษณ์ของชุมชน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ตลอดจนประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย ๔. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะมูลฝอย และลดปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอขอบพระคุณ นายศิลป์ชัย บุญเอื้อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ที่ช่วยจัดเตรียมสถานที่ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และพี่น้อง ประชาชน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป # ผู้นำยุคใหม่ หัวใจเพื่อประชาชน # Cr. งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด สถานศึกษาและชุมชนด้วย วิถี 5 (กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big cleaning) ประจำปี 2566 และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) (*)โดยดำเนินการถ่ายทอดสดในรูปแบบออนไลน์จากศูนย์กลางพิธีฯ (on-site) ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ได้จัดขึ้นณ วัดอัมพามงคล หมู่ที่ 10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ข้าราชการตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ และพี่น้อง ประชาชน

ประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอุทิศ หอมทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 โดยมี นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอุทิศ หอมทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 โดยมี นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

กิจกรรมปลูกต้นไม้

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว และร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้” โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ด้วย ณ ถนนสนามกีฬากลางตำบลนาโพธิ์ (ถนน ทช.4019) หมู่ที่ 10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ตำบลนาโพธิ์ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่โบราณกาล 2.เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 3.เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ ความเป็นมาวันเข้าพรรษา 4.เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง หน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน นักเรียน เยาวชน ประชาชน ให้มีส่วนร่วมกิจกรรมในวันเข้าพรรษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน ณ วัดป่าโพธิ์สุวรรณ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์

ประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยมี นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

วันอังคารที่1สิงหาคม 2566 เวลา09.30 น. นายอุทิศ หอมทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โดยมี นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี Cr. งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ1อปท.1สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยร่วมกันปลูกดอกเข็ม ดอกดาวเรือง ดอกบานไม่รู้โรย เพื่อประดับตกแต่งให้ดูสวยงามร่มรื่น และปลูกพืชสมุนไพร พืชผักสวนครัว เช่น ข่า ตะไคร้ ใบกะเพรา มะนาว พริก ขิง สะระแหน่ ว่านหางจระเข้ บอระเพ็ด มะขามป้อม ซึ่งสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นโดยได้ให้พนักงานทุกคนนำมาจากบ้าน เพื่อปลูกบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ไว้เพื่อประกอบอาหารและเป็นยารักษาโรค โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน ซึ่งสอดคล้องกับ SDGs -เป้าหมายที่ : 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จัดกิจกรรมโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ ถนนเส้นทางสี่แยกสนามกีฬา (ทช 4019) หมู่ที่ 10 ต.นาโพธิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอเชิญชวน พี่น้อง ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลนาโพธิ์มาติดต่อขอชำระภาษีภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นี้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ฐานข้อมูลตลาดในเขตตำบลนาโพธิ์

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามรุกล้ำทางสาธารณะ

รายงานข้อมูลผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ฝึกอบรมด้านจริยธรรม

{gallery}nok-2023-APRil-24{/gallery}

ประชาสัมพันธ์ อันตรายจากสารในการใช้น้ำมันทอดซ้ำ ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงต่อการป็นโรค รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนพี่น้อง ประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิด ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร กรมสรรพากร โทร.1161 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เริ่มต้นก่อนหน้า1234567ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 7

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ