Hot News :

ข่าวกิจกรรม

        พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ?วันที่ 27 มกราคม 2566? ?เวลา 09.00 น. ?นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ?โดยมีนางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นผู้กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคา 2566 ?โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หันมาออกกำลังกายทำให้ห่างไกลยาเสพติด เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนส่วนราชการทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา ร่วมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ??องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ขอขอบพระคุณดาบตำรวจวิเชียร นาดูน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ คณะครูอาจารย์ ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในครั้งนี้ ณ สนามกีฬากลางตำบลนาโพธิ์ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป # ผู้นำยุคใหม่ หัวใจเพื่อประชาชน # Cr. งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

        ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอความร่วมมือผู้มาติดต่องานในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้ 1. คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/4e18z0 2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด

        ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การปกป้องข้อมูลส่วนตัว

        เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เตือนประชาชน ให้ระมัดระวังอันตรายที่มาในช่วงฤดูหนาว

        องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอเชิญชวน ประชาชนเข้าร่วมชมพิธีบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) เฉลิมฉลองการก่อตั้งอำเภอพิบูลมังสาหาร 159 ปี และบุญคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2565 วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ ลานอนุสาวรีย์พระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) หน้าสถานีตำรวจภูธรพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

        ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคใบด่างมันสำปะหลังและแนวทางการป้องกันกำจัดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

        งานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันลอยกระทง หลังจากพิธีเปิด นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมกันลอยกระทงบริเวณสระน้ำ ชมกิจกรรมการแสดงด้านหน้าเวที และชมการประกวดกระทง ผลการประกวดกระทง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 รองชนะเลิศ อันดับ ๑ -บ้านชาดฮี หมู่ที่ 5 รองชนะเลิศ อันดับ ๒ -บ้านเลิงบาก หมู่ที่ 3 รางวัลชมเชย -บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 -บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 4 -บ้านนาโพธิ์น้อย หมู่ที่ 7 -บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 8 -บ้านนาโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 9 -บ้านนาโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 10 และบ้านชาดฮี หมู่ที่ 11 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป # ผู้นำยุคใหม่ หัวใจเพื่อประชาชน # Cr. งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพ

        ต้อนรับนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเวชภัณฑ์รักษาโรค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ?วันที่ 21 ตุลาคม 2565? นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่ตำบล นาโพธิ์ร่วมต้อนรับนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ และมอบยาเวชภัณฑ์รักษาโรคให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จำนวน 85 ชุด เพื่อแก้ไขปัญหา และเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีต่อไป โดยมี พี่น้อง ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมจินดามณีองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

        ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ แจ้งเตือนพี่น้อง ประชาชนกรณีอาการอันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากการใช้กัญชาหรือผลิตภัณฑ์จากกัญชา ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วนกรมการแพทย์ 1668 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

        นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยขอยาเสพติด 2. เพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขต่อต้านยาเสพติด 3. เพื่อควบคุมการขยายตัวของปัญหายาเสพติด และลดการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา 4. เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็กนักเรียนและเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย การเสริมสร้างสุขภาพ สุขภาพอนามัย 5. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาโพธิ์เข้ารับการอบรม จำนวน 67 คน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอขอบพระคุณ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ที่ท่านให้เกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

        ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลนาโพธิ์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

        วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 90 ล้านต้น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2. เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 5. เพื่อสร้างความรักและความสาสมัคคีของบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอขอบพระคุณ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ และพี่น้อง ประชาชน ที่ท่านให้เกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ที่สาธารณะดอนปู่ตา หมู่ที่ 10 ต.นาโพธิ์ ผู้นำยุคใหม่ หัวใจเพื่อประชาชน Cr. งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

        ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เบอร์โทรศัพท์รถบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม)

        วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กล่าวรายงานพิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ ที่มีฐานะยากจน 2.เพื่อให้ผู้พิการ มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 3.เพื่อให้ผู้พิการ มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายนฤพน สุปัณนุช ปลัดอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธี ณ บ้านนางแพงศรี จันแก้ว บ้านเลขที่ 242 หมู่ 1 ต.นาโพธิ์ และเวลา 10.30 น. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนางทองบาง หนองม่วง ผู้ป่วยติดเตียงและนายรัศมี หนองม่วง ผู้พิการ ณ บ้านเลขที่ 364 หมู่ที่ 1 ต.นาโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอขอบพระคุณ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ที่ท่านให้เกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

        สถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรแนะวิธีกินยาฟ้าทะลายโจร สำหรับเด็ก และ ผู้ใหญ่ ส่วนการใช้ยาสมุนไพร หรือการดูแลอื่นๆ เมื่อติดเชื้อ สามารถใช้ร่วมกันได้ตามอาการ ยุคนี้ควรมีติดบ้านไว้ ฉุกเฉินเจ็บป่วยเมื่อไหร่ใช้ได้ทันที คือ #ฟ้าทะลายโจร #มะขามป้อม แก้ไข้ เจ็บคอ แก้ไอ หมายเหตุ : ขนาดยาที่แนะนำ เป็นขนาดอ้างอิงการใช้จริงจากประสบการณ์ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ ขนาดยาในเด็กเป็นการคำนวณปริมาณจากงานวิจัย ห้ามใช้ ฟ้าทะลายโจร ในคนท้อง ให้นมบุตร(ถ้าจะกินต้องงดให้นมในช่วงนั้น) คนที่มีประวัติแพ้ฟ้าทะลายโจร

        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส

        โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ตำบลนาโพธิ์ ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอเชิญชวน พี่น้อง ประชาชน ชมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ เกี่ยวกับวันเข้าพรรษา 7 – 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 09.30 น. เข้าร่วม การเดินรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา รักษาศิล 5 เข้าวัดฟังธรรม ” พร้อมเครื่องสังฆทาน และต้นเทียน ไปยังวัดอัมพามงคล เวลา 09.30 – 10.00 น. ทำพิธีถวายต้นเทียน และเครื่องสังฆทาน ณ วัดอัมพามงคล เวลา 10.00 – 11.00 น. ฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์

        ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ฯ “ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย” ?วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ?เวลา 08.30 น. ?นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ?ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์มอบหมายภารกิจแต่ละกอง ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชน # ผู้นำยุคใหม่ หัวใจเพื่อประชาชน ?????

        ?? ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565)" ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. #พยากรณ์อากาศ #กรมอุตุนิยมวิทยา ที่มา : https://t.co/IdAY8ggsmG

        กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป :: https://www.jobsobrajakan.com/show/80

เริ่มต้นก่อนหน้า123456ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 6

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ