ข่าวกิจกรรม

        ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ฯ “ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย” ?วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ?เวลา 08.30 น. ?นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ?ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์มอบหมายภารกิจแต่ละกอง ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชน # ผู้นำยุคใหม่ หัวใจเพื่อประชาชน ?????

        ?? ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565)" ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. #พยากรณ์อากาศ #กรมอุตุนิยมวิทยา ที่มา : https://t.co/IdAY8ggsmG

        กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป :: https://www.jobsobrajakan.com/show/80

        รับสมัครสอบข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ⭐ ข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา ⭐ พนักงานราชการทั่วไป 1⃣ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 10 อัตรา 2⃣ พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา 3⃣ เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 2 อัตรา 4⃣ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา 5⃣ เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://job.dopa.go.th ? ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ #DOPACareers #สมัครงานกรมการปกครอง #นายช่างไฟฟ้า #พนักงานราชการ

        สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ปี 2565

        ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

        ห่วงผู้สูงอายุพลัดตกหกล้มในช่วงฤดูฝน แนะใส่รองเท้าที่พื้นมีดอกยาง พบสถิติผู้สูงอายุไทยหกล้มปีละ 3 ล้านราย

        ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

        ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอพิบูลมังสาหาร

        เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนพี่น้อง ประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดจากสารเคมีและสัตว์เลี้ยงโค - กระบือ ที่เลี้ยงตามธรรมชาติ ให้ระมัดระวังสัตว์เลี้ยงไปกินหญ้าที่มีสารเคมีปนเปื้อน

        วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2565 โดยมีนางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นผู้กำกับควบคุมดูแลนำพนักงานร่วมตรวจ ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ, ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา, ด้านบริหารงานการเงินและการคลัง, ด้านบริการสาธารณะ, ด้านธรรมาภิบาล, โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ และทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และนอกจากนี้การประเมินผลมาตรฐานการปฏิบัติราชการนี้ยังมุ่งหวังให้บุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการประเมิน และการวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ

        “ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย” ?วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ?เวลา 08.30 น. ?นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ?ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์มอบหมายภารกิจแต่ละกอง ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชน # ผู้นำยุคใหม่ หัวใจเพื่อประชาชน ????? Cr งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

        ถนนสายวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 กิจกรรม MOU พลังบวร 1 ตำบล 1 วัด 1 ถนนสายวัฒนธรรม 1 คลังยาและอาหาร"ขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ,นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันจัดกิจกรรม MOU พลังบวร นุ่งผ้าไทยใส่บาตรถนนสายวัฒนธรรม "1 ตำบล 1 วัด 1 ถนนสายวัฒนธรรม 1 คลังยาและอาหาร"สานข่าย ขยายงานในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน และขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 1.ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค และนมจืด ณ วัดศรีมงคล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เพื่อนำไปสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 1. นางบุญโฮม สีแสด หมู่ที่ 5 2.กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว สมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 3.กิจกรรมมอบนมจืดที่ได้จากการตักบาตรให้แก่หญิงมีครรภ์ เด็กเล็ก และคณะครูอาจารย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อนำไปมอบให้แก่หญิงมีครรภ์และเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมกิจกรรมโภชนาการ"มหัศจรรย์ 1,000 วัน "โดยมีหลวงพ่อพระครูวิบูลธรรมประโชติ เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์ เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์และพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรม โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเคร่งครัด #ผู้นำยุคใหม่ หัวใจเพื่อประชาชน# Cr งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

        เวลา 09.00 น.นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชาดฮี ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 09.30 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ เวลา 10.00 น.นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้ นายขุนแผน ศรีจันทร์ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการออกซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 บ้านเลิกบาก-ศรีอุดม ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เวลา 11.00 น.นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขถนนคอนกรีตที่ชุดรุด ร่วมกับผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชน ณ บ้านเลิกบาก-ศรีอุดม หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี #ผู้นำยุคใหม่ หัวใจเพื่อประชาชน# Cr งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

        วันนี้ 26 พฤษภาคม 2565 นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ และมอบหมาย ภารกิจในวันนี้ ดังนี้ เวลา 09.00 น.นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นสำรวจและปักแนวเขตที่ราชพัสดุร่วมกับ นายมงคลสวัสดิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงบาก คุณครูจากโรงเรียนบ้านเลิงบาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านและพี่น้อง ประชาชน ณ บ้านเลิงบาก-ศรีอุดม หมู่ที่ 3 หมู่ 8 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เวลา 09.30 น.นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้ นายขุนแผน ศรีจันทร์ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการออกซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ 2 และหมู่ที่ 10 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เวลา 13.30 น.นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2 เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน และติดตามผลการดำเนินงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ (ชั้น 2) องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี #ผู้นำยุคใหม่ หัวใจเพื่อประชาชน# Cr งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

        ประชาสัมพันธ์แผ่นพับแนะนำศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้และพัฒนาอาชีพให้แก่คนพิการ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้ 1.หลักสูตรเสริมสวยและตัดผมชาย 1,2000 ชั่วไมง 2.หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ 1,200 ชั่วโมง 3.หลักสูตรเครื่องดื่ม ขนมไทย และเบเกอรี่ 120 ชั่วโมง และ 4.หลักสูตรรีดผ้า 120 ชั่วโมง ผู้พิการที่ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี ได้ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 045-254092 , 045-254788

        กรมอนามัยแนะศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และผู้ปกครอง เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก (Hand foot mouth disease) เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) มักพบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พบได้บ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็ก มักเกิดในสถานที่ที่มีเด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก #โรคมือเท้าปาก

        วันนี้ 24 พฤษภาคม 2565 นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ และมอบหมาย ภารกิจในวันนี้ ดังนี้ ?เวลา 08.30 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ผู้อำนวยการท้องถิ่น) ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTPO CCNTER ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ?เวลา 10.00 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้ นายรัศมี ลวดทรง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย นางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาพิบูลมังสาหารและรับมอบผลไม้ จำนวน 2 ลัง ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ (ชั้น 2) องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี #ผู้นำยุคใหม่ หัวใจเพื่อประชาชน# Cr. งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

        ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน อันตรายจากเห็ดพิษ ด้วยปัจจุบันในช่วงหน้าฝน มีเห็ดป่าขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งมีพี่น้อง ประชาชน เริ่มเข้าป่าเพื่อเก็บเห็ดมาขายหรือนำมาปรุงอาหาร ซึ่งเห็ดที่เก็บมาอาจเป็นเห็ดพิษ เมื่อรับประทานเข้าไปอาจเป็นอันตรายแลัเสียชีวิตได้ ด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

        กรมอนามัย แนะ‼️ ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน คุมเข้มคัดกรองเด็กทุกวัน สกัดโรคมือ เท้า ปาก หากพบเด็กมีไข้หรือมีอาการสงสัยเป็นโรคมือ เท้า ปากให้หยุดเรียนและพาเด็กไปพบแพทย์ทันที นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน นับเป็นจุดเสี่ยงของการเกิดโรคมือ เท้า ปาก โดยเฉพาะในช่วงเปิดเทอมเด็กต้องอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากจึงควรคุมเข้มในการตรวจคัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนทุกวัน และควรดูแลเด็กด้วยหลัก 4 ร. คือ . ? 1) ร.รักษาความสะอาด สถานที่บ้านโรงเรียนศูนย์เด็กเล็ก เน้นล้างทำความสะอาดสถานที่ ห้องน้ำห้องส้วม ของใช้ ของเล่นภาชนะที่เด็กใช้ร่วมกันโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของคลอรีนหรือน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ตามบ้านเรือนหากเป็นสิ่งของเครื่องใช้ของเด็กที่มีการนำเข้าปากให้ล้างด้วยสบู่และล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วนำไปตากแดดหรือเช็ดให้แห้ง หากมีเด็กป่วยเพิ่มขึ้นให้ปิดห้องเรียนหรือโรงเรียนและจัดการทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด . ? 2) ร.รักษาสุขอนามัย หมั่นล้างมือก่อนและหลังกินอาหาร หลังขับถ่าย ด้วยสบู่และน้ำ รวมทั้งควรจัดเตรียมเครื่องใช้ของเด็กแยกเป็นรายบุคคลไม่ให้ใช้ร่วมกัน ส่วนผู้ดูแลเด็กต้องทำความสะอาดมือก่อนหยิบจับอาหารให้เด็กกิน และอาหารต้องไม่มีแมลงวันตอมน้ำดื่มต้องสะอาด ผ้าอ้อมหรือเสื้อผ้าที่เปื้อนอุจจาระต้องรีบซักให้สะอาดโดยเร็ว และทิ้งน้ำลงในโถส้วม ห้ามทิ้งลงท่อระบายน้ำ . ? 3) ร.รู้ทันสังเกต มีไข้ มีจุด หรือผื่นแดงบริเวณมือ เท้า ปากอาจมีอาการเจ็บปากน้ำลายไหล ตุ่มนี้จะกลายเป็นตุ่มพองใสบริเวณรอบๆ อักเสบแดงและแตกออกเป็นแผลหลุมตื้น ๆ อาการจะทุเลาและหายเป็นปกติภายใน 7-10 วัน . ? 4) ร.ระวัง ไข้สูง หอบเหนื่อย ซึม กล้ามเนื้ออ่อนแรง หากพบเด็กมีอาการดังกล่าว ให้รีบพาพบแพทย์ทันที ขอบคุณ : เจ้าของภาพ

เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ