Hot News :

ข่าวกิจกรรม

ความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล. อถล.เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” หมายความว่า ประชาชนที่มีจิตอาสา สมัครใจ เสียสละ และอุทิศตน เพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ชื่อย่อว่า “อถล.” มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า “Local Environment Volunteer” และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “LEV” “เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” หมายความว่า การเชื่อมโยงกันของ อถล. เพื่อการเรียนรู้แลกเปลี่ยนข่าวสาร หรือทํากิจกรรมร่วมกัน ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติด้วยความเป็นอิสระและเท่าเทียมกันของบุคคล ภายใต้พื้นฐานการเคารพสิทธิและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และใช้หลักธรรมาภิบาลในการทํางานร่วมกัน โดยใช้ชื่อย่อว่า “เครือข่าย อถล.” และเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า “Local Environment Volunteer Network” และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “LEV-Net"

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้พจอ.วุฒิชัย ประพันธ์ศิลป์ จพง.พัฒนาชุมชนและพนักงานส่วนตำบล ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอพิบูลมังสาหาร ออกฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งใหัความรู้ เรื่องโรคในสัตว์ และแนวทางการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยกับสัตว์เลี้ยงโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2566 จำนวน 11 หมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม หมู่บ้าน ในพื้นที่รับผิดชององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00-12.00 น.ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง การบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เวลา 13.00-15.00 น. ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลพลับนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และกิจการสภา วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-16.00 น.เข้าศึกษาดูงาน ณ นินลนีย์ฟาร์ม เขาใหญ่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการฟาร์มควายไทย การเลี้ยงควายไทยและการพัฒนาสายพันธุ์ควายไทย เพื่อนำความรู้มาต่อยอดให้เกษตรกรที่เลี้ยงควายภายในชุมชน

โครงการ 5 ส (Big Cleaning Day)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมโครงการ 5 ส (Big Cleaning Day) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานและบริเวณรอบองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และระบบบริหารจัดการที่ดี สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงาน สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรที่สุขภาพกายดีและชีวีมีสุข มีวัตถุประสงค์ เพื่อความสะอาดเป็นระเรียบร้อยและเสริมสร้างวินัยการรักสะอาด สร้างความรักสามัคคีของพนักงานเจ้าหน้าที่กับสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ให้ดีขึ้นของพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ และประชาชนผู้มารับบริการได้รับความสะดวก สบายตา กลุ่มเป้าหมายโครงการ เป้าหมายเชิงปริมาณ พนักงานเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกัน จำนวน 90 คน เป้าหมายเชิงคุณภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดสถานที่ทำงานและบริเวณรอบ ๆ ตำบลนาโพธิ์

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ 11 หมู่บ้าน, 8 วัด ,3 โรงเรียน ,3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ,2 รพ.สต.และ 1 สถานีตำรวจ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก ให้ประชาชนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันและ การ ควบคุมกำจัดยุงลายตัวแก่ ลูกน้ำยุงลายในชุมชน วัด โรงเรียน และลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและสถานที่หน่วยราชการต่างๆ ในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์

โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลนาโพธิ์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2567 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีและเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้ ขบวนฟ้อนรำแห่บั้งไฟทั้งหมด 6 ขบวน# จากหมู่บ้านชุมชนในเขตตำบลนาโพธิ์ ได้แก่ ขบวนที่ 1 หมู่ที่ 1 ขบวนที่ 2 หมู่ที่ 2 ขบวนที่ 3 หมู่ที่ 5,6และหมู่ที่ 11 ขบวนที่ 4 หมู่ที่ 9 ขบวนที่ 5 หมู่ที่ 10 และขบวนที่ 6 หมู่ที่ 7 #การจุดบั้งไฟถวายพญาแถนและจุดบั้งไฟตามประเพณี# ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ ฐานจุดบั้งไฟคำตาหล่น หมู่ที่ 2 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-16.00 น. จุดบั้งไฟขึ้นสูงไม่เกินจำนวน 15 บั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ นำโดยนายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอขอบพระคุณ ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ พี่น้อง ประชาชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลนาโพธิ์ ประจำปี 2567 ในครั้งนี้

ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2567 วันที่23พฤษภาคม 2567เวลา 09.00น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว และร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้” โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ด้วย ณ ที่สาธารณประโยชน์ (คำตาหล่น) หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวาตภัยและอัคคีภัย วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวาตภัยและอัคคีภัย จำนวน 33 ครอบครัว ประกอบด้วย หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยวาตภัยและอัคคีภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวาตภัยและอัคคีภัย วันที่ 28 มีนาคม 2566นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้นายคำสอน บุบผาเผ่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์พร้อมด้วยนายรัศมี ลวดทรง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์และพนักงานส่วนตำบลมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวาตภัยและอัคคีภัย จำนวน 2 ราย คือ 1. นางสาวเดือนเพ็ญ บุญอาจ ราษฎร หมู่ที่ 1 ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย และ2.นางสาววันทา แก้วเขียว ราษฎร หมู่ที่ 4 ได้รับความเสียหายจากวาตภัย เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยฯเบื้องต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัย วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัย จำนวน 1 ราย คือ นายจำเนียร สีละพันธ์ ราษฎร หมู่ที่ 10 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเบื้องต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มีทุกข์ร่วมให้คำปรึกษา มีปัญหาร่วมช่วยแก้ไข ทำเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวตำบลนาโพธิ์

มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีประสบสาธารณภัย(วาตภัย) วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยนายรัศมี ลวดทรง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีประสบสาธารณภัย(วาตภัย) จำนวน 1 ราย นางณัฏชิมา พุทธจักร บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 7 บ้านนาโพธิ์น้อย ตำบลนาโพธิ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเบื้องต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย (วัวตาย) วันที่20กุมภาพันธ์ 2567เวลา 11.00 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย (วัวตาย) จำนวน 6 ครอบครัว ดังนี้ 1.นางปูนา แก่นสิงห์ ราษฎร หมู่ที่ 9 2.นางประสงค์ กองนา ราษฎร หมู่ที่ 2 3.นายจันทร์ไทย แก่นสิงห์ ราษฎร หมู่ที่ 10 4.นางหนูบ่าย บรรพตะธิ ราษฎร หมู่ที่ 3 5.นางสาวอุไรวรรณ แสนทวีสุข ราษฎร หมู่ที่ 7 6.นายเที่ยง คูณมี ราษฎร หมู่ที่ 7 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเบื้องต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยนายคำสอน บุบผาเผ่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล มอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคระบาด (วัวตาย)รายครอบครัวนางสาวเยาวดี หนองม่วง หมู่ที่ 2 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยฯเบื้องต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน รวมถึงการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

Mol WASTE BANK WEEK “มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้นายคำสอน บุบผาเผ่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานในการจัดงานMol WASTE BANK WEEK “มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธนาคารขยะ โดยมี พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยสถานประกอบการ ร่วมกิจกรรมในงานเพื่อร่วมกันสร้างความร่วมมือในการจัดการขยะในชุมชน โดยร่วมการทำกิจกรรมธนาคารขยะชุมชนของหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 บ้านเลิงบาก ศรีอุดม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์

เปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.30น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยมีนางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567-วันที่ 19 มีนาคม 2567 2.เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ 3.เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ที่นำหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้และถือปฏิบัติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เดือนมีนาคม 2567 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ บริเวณหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเตรียมความพร้อมในการทำงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการทำงานให้กับ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส No Gift Policy เสียสละเพื่อส่วนร่วม ต่อต้านการคอรัปชั่น และบริการประชาชนด้วยความจริงใจ

ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตในการบริหารงาน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากร ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคนจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งยังมุ่งส่งเสริมสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและมีค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน ณ บริเวณหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ บริเวณหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเตรียมความพร้อมในการทำงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการทำงานให้กับ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส No Gift Policy เสียสละเพื่อส่วนร่วม ต่อต้านการคอรัปชั่น และบริการประชาชนด้วยความจริงใจ

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่1กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬากลางตำบลนาโพธิ์ ดาบตำรวจวิเชียร นาดูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พ.ต.ต.อิทธิศักดิ์ สนิทสหนุม สารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธร นาโพธิ์ นายมงคลสวัสดิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงบาก นายสมชาย โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาดฮี นายไพโรจน์ เจริญพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาโพธิ์ นายไพรัฐ ลาธุลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชาดฮี นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย นายแสนทวี ดาลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี นายลำดวน แก้วอุดร รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาเยีย ร้อยตำรวจโทประยูร บุญวิไล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย นางจิราภรณ์ วงค์เขียว ครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาโพธิ์ และพี่น้อง ประชาชนฯลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ?วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ประชาชน เยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยหันมาออกกำลังกายทำให้ห่างไกล ยาเสพติดและเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 2.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ส่วนราชการทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการในการแข่งขันกีฬา โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ 3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างประชาชนและหน่วยงานต่างๆ 4.เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาของหน่วยงาน/องค์กร ในเขตตำบลนาโพธิ์และเขตพื้นที่ใกล้เคียง

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 8

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ