Hot News :

กิจกรรมสภา

ประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอุทิศ หอมทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมี นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ

ประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอุทิศ หอมทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 โดยมี นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 5.1 ญัตติ เรื่องพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 5.2 ญัตติ เรื่องพิจารณาขอดำเนินกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 5.3 ญัตติ เรื่องพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยแรกของปีถัดไป ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ

ประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอุทิศ หอมทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมี นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ช่องทางติดต่อและรับข้อมูลข่าวสารอบต.นาโพธิ์ เค้าเตอร์ประชาสัมพันธ์ โทร. 0-4542-9470 กด 1 สำนักปลัด โทร. 0-4542-9470 กด 2 กองคลัง โทร.0-4542-9470 กด 3 กองช่าง โทร.0-4542-9470 กด 4 งานป้องกัน,กองการศึกษา,กองสาธารณสุข โทร.0-4542-9470 กด 5 แจ้งสาธารณภัย,เหตุไฟไหม้ ที่งานป้องกันอบต.นาโพธิ์(ตลอด 24 ชั่วโมง) โทร. 083-8403655 เจ็บป่วยฉุกเฉินโทรแจ้งสายด่วน 1669 (ตลอด 24 ชั่วโมง) เฟสบุ๊ค/Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ https://www.facebook.com/napo.pibun เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ https://www.naphopibun.go.th/index.php มีทุกข์ร่วมให้คำปรึกษา มีปัญหาร่วมช่วยแก้ไข ทำเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวตำบลนาโพธิ์ Cr. งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายอุทิศ หอมทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ ?ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ? ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ? ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม ? ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ?ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องญัตติ การแสดงความจำนงในการบริจาคทรัพย์สิน (กล้องวงจรปิดจำนวน 2 เครื่อง) ? ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องรายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ?โดยมี นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม ทำให้การประชุมสภาฯในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายอุทิศ หอมทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ ?ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ?ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ?ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม ?ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ?ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ?โดยมี นายคำสอน บุบผาเผ่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ นายรัศมี ลวดทรง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม ทำให้การประชุมสภาฯในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ