นายลอง บุญเถิง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 085-0233620

นางมณีวรรณ บุญเรือง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

โทร.081-3939008

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยที่หายจากการรักษาจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยที่หายจากการรักษาจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และต้องกักตัวเฝ้าระวังสังเกตอาการเพิ่มอีกจำนวน 14 วัน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บ้านนางาม...

[ 14-06-2564 ] Hits:7

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 จำนวน 7 ราย ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ (ชั้น 2) องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์...

[ 14-06-2564 ] Hits:7

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายฯ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพรมมา สายบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายกรณีมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ จำนวน 2 ครอบครัว โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายกรณีมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ (ชั้น 2) องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}Nok-2021-JUNE--10{/gallery}

[ 10-06-2564 ] Hits:10

ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจฯ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ต้องกักตัวเฝ้าระวังสังเกตอาการ จำนวน 12 ครอบครัวและลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1...

[ 10-06-2564 ] Hits:10

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 และวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้ พันจ่าเอกวุฒิชัย ประพันธ์ศิลป์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ดำเนินการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}Nok-2021-JUNE-9{/gallery}

[ 09-06-2564 ] Hits:11

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ