นายลอง บุญเถิง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 085-0233620

นางมณีวรรณ บุญเรือง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

โทร.081-3939008

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย นายเชฎฐรัตน์ จำลองพันธ์ ปลัดอำเภอพิบูลมังสาหารและ พันจ่าเอกภาสกร เคนเหลา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่บ้านเลิกบาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม...

[ 23-09-2564 ] Hits:5

ร่วมโครงการโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนน้ำดี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้นายพรมมา สายบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยนางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนน้ำดี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายชวน จันทร์เลือน สาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านเลิงบาก ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร...

[ 15-09-2564 ] Hits:225

ฉีดพ่นสารกำจัดแมลง พาหะหลักในสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคลัมปี สกิน

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้ พันจ่าเอกภาสกร เคนเหลา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นสารกำจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะหลักในสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคลัมปี สกิน สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดสัตว์โรคลัมปี สกินในพื้นที่เขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จำนวน 11 หมู่บ้าน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวทางป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease) และเพื่อให้เกษตรกรรับรู้ถึงลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาด ของโรคตามแผนกำหนดการฉีดพ่นที่แนบมาพร้อมนี้ โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์...

[ 14-09-2564 ] Hits:16

มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้นางรัชนี สายบุบผา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อนำไปมอบให้กับครอบครัวที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และ ครอบครัวผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ต้องกักตัวเฝ้าระวังสังเกตอาการ จำนวน 95 ครอบครัว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

[ 14-09-2564 ] Hits:17

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กนยายน 2564 และวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้ พันจ่าเอกวุฒิชัย ประพันธ์ศิลป์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ดำเนินการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}Nok-2021-SEPTEMBER-09{/gallery}

[ 09-09-2564 ] Hits:25

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ