Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประงบประมาณ 2567

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00-12.00 น.ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง การบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เวลา 13.00-15.00...

[ 07-06-2567 ] Hits:1018

โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลนาโพธิ์ ประจำปี 2567

โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลนาโพธิ์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2567 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีและเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้ ขบวนฟ้อนรำแห่บั้งไฟทั้งหมด 6 ขบวน# จากหมู่บ้านชุมชนในเขตตำบลนาโพธิ์ ได้แก่ ขบวนที่ 1 หมู่ที่ 1 ขบวนที่ 2 หมู่ที่ 2 ขบวนที่ 3 หมู่ที่ 5,6และหมู่ที่...

[ 24-05-2567 ] Hits:185

ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2567

ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2567 วันที่23พฤษภาคม 2567เวลา 09.00น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว และร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้” โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ด้วย ณ ที่สาธารณประโยชน์ (คำตาหล่น) หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร...

[ 23-05-2567 ] Hits:166

ประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน รวมถึงการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

[ 27-03-2567 ] Hits:384

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ