Hot News :
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางนริศา ศรีทาบ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

มือถือ 086-8714022

พนักงานส่วนตำบล

นางพุทธา สมเพ็ชร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

มือถือ 082-3725412

สิบเอกสัญญา ใบแก้ว

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

มือถือ 097-1697979

ข้าราชการครูส่วนท้องถิ่น

นางธัญญ์พิชชา ทองแจ่ม

ครู (หน.ศพด.บ้านนาโพธิ์)

มือถือ 083-1258530

นางสาวเสาวลักษณ์ ดวงพุฒ

ครู (หน.ศพด.บ้านชาดฮี)

มือถือ 088-1204253

นางดาริน วงศ์กลม

ครู (หน.ศพด.บ้านเลิงบาก ศรีอุดม)

มือถือ 083-7458013

นางสาวชมพูนุช สีดาพันธ์

ครู (ศพด.บ้านนาโพธิ์)

มือถือ 080-1603002

นางสาวสมคิด คูณเสมอ

ครู (ศพด.บ้านนาโพธิ์)

มือถือ 087-4393937

นางสมพร บุญชาติ

ครู (ศพด.บ้านนาโพธิ์)

มือถือ 081-3903267

นางสุทธิดารัตน์ อาจหาญ

ครู (ศพด.บ้านชาดฮี)

มือถือ 080-0817082

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นายวิวัฒน์ พละพงษ์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

มือถือ 089-7209171

นางสาวปุนยาภรณ์ พรสุวรรณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

มือถือ 094-3059822

นางสาวประนมพร วงษ์เขียว

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

มือถือ 087-4414883

นางสาวจารุวรรณ ภาพสิงห์

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

มือถือ 082-3662791

นางสาววันธการ ทรายทอง

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

มือถือ 080-4861464

นางสาวอัญฉริน ก้อนหิน

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

มือถือ 080-4862900

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ