Hot News :
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางนริศา ศรีทาบ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวจิดาภา แรงกล้า

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางธัญญ์พิชชา ทองแจ่ม

ครู (หน.ศพด.บ้านนาโพธิ์)

นางสาวเสาวลักษณ์ ดวงพุฒ

ครู (หน.ศพด.บ้านชาดฮี)

นางดาริน วงศ์กลม

ครู (หน.ศพด.บ้านเลิงบาก ศรีอุดม)

นางสาวชมพูนุช สีดาพันธ์

ครู (ศพด.บ้านนาโพธิ์)

นางสาวสมคิด คูณเสมอ

ครู (ศพด.บ้านนาโพธิ์)

นางสมพร บุญชาติ

ครู (ศพด.บ้านนาโพธิ์)

นางสุทธิดารัตน์ อาจหาญ

ครู (ศพด.บ้านชาดฮี)

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นายวิวัฒน์ พละพงษ์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวปุนยาภรณ์ พรสุวรรณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวประนมพร วงษ์เขียว

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจารุวรรณ ภาพสิงห์

พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก)

นางสาววันธการ ทรายทอง

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวอัญฉริน ก้อนหิน

พนักงานจ้างทั่วไป

เฟชบุค

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ