Hot News :
กองคลัง

นางสาวอัจฉรา บุญวิไล

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวกาญจนา พ้นภัย

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวยุภาภรณ์ บุญสอน

เจ้าพนักงาน่จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาววิภาวรรณ์ อุนาพันธ์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นายวิญญู โบราณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวระวิวรรณ เจือจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวบุญธรรม จันแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน่จัดเก็บรายได้

นางสาวภควรรณ บุบผาเผ่า

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เฟชบุค

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ