สำนักงานปลัด

นางกิ่งกาญจน์ ขันธ์พาดี

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางสุภาภรณ์ ชนะชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายประเสริฐ ศรีจันทร์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายธณกร ธรรมปรัชญากุล

นิติกรปฏิบัติการ

พันจ่าเอกวุฒิชัย ประพันธ์ศิลป์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

พันจ่าเอกภาสกร เคนเหลา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสุภาพร ชาวนา

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างประจำ)

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวกัญชพร ทองหล่อ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธนายุทธ ทองแจ่ม

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายสุริยันต์ แพงแก้ว

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวณัฐภรณ์ เสาร์แก้ว

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกนกพร เพชราภิรัชต์

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวนงคราญ ทองแจ่ม

พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน)

นายสมปอง บุญเถิง

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสุรัชฎา กุลบุตร

คนงานทั่วไป

นายกันยา เชื้อแน่น

พนักงานจ้างทั่วไป (ขับรถบรรทุกน้ำ)

นายไชยยันต์ ทองแจ่ม

พนักงานขับรถยนต์

นายสิริธรรม บัวใหญ่

พนักงานขับรถยนต์

นายนิยม สอนสา

นักการภารโรง

เฟชบุค

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ