สำนักปลัด

นางกิ่งกาญจน์ ขันธ์พาดี

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 080-1537878

พนักงานส่วนตำบล

นางสุภาภรณ์ ชนะชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายธณกร ธรรมปรัชญากุล

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวชุติมันต์ ทีฆกุล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวศิรินทรา ชนะดิษฐ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

พันจ่าเอกวุฒิชัย ประพันธ์ศิลป์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

พันจ่าเอกภาสกร เคนเหลา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวกัญชพร ทองหล่อ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธนายุทธ ทองแจ่ม

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายสุริยันต์ แพงแก้ว

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวณัฐภรณ์ เสาร์แก้ว

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกนกพร เพชราภิรัชต์

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวพิชญ์ชญาฎา สดสร้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุจิตรา สายบุปผา

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนงคราญ ทองแจ่ม

พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน)

นายสมปอง บุญเถิง

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสุรัชฎา กุลบุตร

คนงานทั่วไป

นายกันยา เชื้อแน่น

พนักงานจ้างทั่วไป (ขับรถบรรทุกน้ำ)

นายไชยยันต์ ทองแจ่ม

พนักงานขับรถยนต์

นายศักดิ์ศรี พรมเสมอ

พนักงานขับรถยนต์

นายนิยม สอนสา

นักการภารโรง

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ