Hot News :
สำนักปลัด

นางกิ่งกาญจน์ ขันธ์พาดี

หัวหน้าสำนักปลัด

มือถือ 080-1537878

พนักงานส่วนตำบล

นางสุภาภรณ์ ชนะชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

มือถือ 088-1184339

นายธณกร ธรรมปรัชญากุล

นิติกรปฏิบัติการ

มือถือ 061-4468229

นางสาวชุติมันต์ ทีฆกุล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวศิรินทรา ชนะดิษฐ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

พันจ่าเอกวุฒิชัย ประพันธ์ศิลป์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

มือถือ 089-7226525

พันจ่าเอกภาสกร เคนเหลา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

มือถือ 086-3113695

นางสุภาพร ชาวนา

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างประจำ)

มือถือ 086-8767058

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวกัญชพร ทองหล่อ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

มือถือ 094-4752766

นายธนายุทธ ทองแจ่ม

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

มือถือ 087-4496707

นายสุริยันต์ แพงแก้ว

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

มือถือ 094-3053037

นางสาวณัฐภรณ์ เสาร์แก้ว

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

มือถือ 095-6012563

นางสาวกนกพร เพชราภิรัชต์

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

มือถือ 087-6500852

นางสาวพิชญ์ชญาฎา สดสร้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

มือถือ 091-0176565

นางสาวสุจิตรา สายบุปผา

พนักงานจ้างทั่วไป

มือถือ 080-4777481

นางสาวนงคราญ ทองแจ่ม

พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน)

มือถือ 088-1269941

นายสมปอง บุญเถิง

พนักงานขับรถยนต์

มือถือ 087-7245161

นางสาวสุรัชฎา กุลบุตร

คนงานทั่วไป

มือถือ 082-3665609

นายกันยา เชื้อแน่น

พนักงานจ้างทั่วไป (ขับรถบรรทุกน้ำ)

มือถือ 063-7481953

นายไชยยันต์ ทองแจ่ม

พนักงานขับรถยนต์

มือถือ 080-4690434

นายนิยม สอนสา

นักการภารโรง

มือถือ 080-5197933

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ