Hot News :

๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ ดวงพุฒ ครูชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชาดฮี ร่วมดำเนินการปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชาดฮี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการรักษาสุขภาพ การอนุรักษ์และการใช้สมุนไพรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ โดยน้อมนำ “หลักปรัชชาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ มาปรับใช้ พร้อมนี้ได้นำเด็กนักเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและค่านิยมที่พึงประสงค์และเพื่อให้เด็กปฐมวัยปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีตามแบบอย่างความเป็นไทย ณ วัดศรีมงคล หมู่ที่ 5 บ้านชาดฮี ตำบลนาโพธิ์

ศึกษาดูงานสวนสมุนไพร เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ชื่อสมุนไพร สรรพคุณทางยา ส่วนประกอบต่างๆของพืชผักสมุนไพร วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566เวลา13.00น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้นางธัญญ์พิชชา ทองแจ่ม ครู คศ.2และคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานสวนสมุนไพร เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ชื่อสมุนไพร สรรพคุณทางยา ส่วนประกอบต่างๆของพืชผักสมุนไพรแต่ละชนิดและเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ และเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สมุนไพร เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพรในครั้งนี้ด้วย ณ สวนสมุนไพรองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ศึกษาเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ 1 คลังยา 1 คลังอาหาร ตามโครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 วันที่2พฤศจิกายน 2566เวลา13.00 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้นายคำสอน บุบผาเผ่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ 1 คลังยา 1 คลังอาหาร ตามโครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ วัดป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566เวลา10.00 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล ต้อนรับและรับการตรวจและติดตาม โครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาวันเฉลิมพระชนมพรรษา 25 กรกฎาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์จากนางสุนิษา เขมปริยากร ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และเวลา 11.00 น.ได้ลงพื้นที่ วัดชุมพรรัตนาวัน หมู่ที่ 3,8 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิงบาก เพื่อติดตามสวนสมุนไพร

รูปแบบโครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ สวนสมุนไพรองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ต้อนรับและรับการตรวจและติดตามโครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล ต้อนรับและรับการตรวจและติดตาม โครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 จากนางสุนิษา เขมปริยากร ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ณ สวนสมุนไพรองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ1อปท.1สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยร่วมกันปลูกดอกเข็ม ดอกดาวเรือง ดอกบานไม่รู้โรย เพื่อประดับตกแต่งให้ดูสวยงามร่มรื่น และปลูกพืชสมุนไพร พืชผักสวนครัว เช่น ข่า ตะไคร้ ใบกะเพรา มะนาว พริก ขิง สะระแหน่ ว่านหางจระเข้ บอระเพ็ด มะขามป้อม ซึ่งสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นโดยได้ให้พนักงานทุกคนนำมาจากบ้าน เพื่อปลูกบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ไว้เพื่อประกอบอาหารและเป็นยารักษาโรค โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน ซึ่งสอดคล้องกับ SDGs -เป้าหมายที่ : 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ