ประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2567 00:00

ประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอุทิศ หอมทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 โดยมี นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 5.1 ญัตติ เรื่องพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 5.2 ญัตติ เรื่องพิจารณาขอดำเนินกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 5.3 ญัตติ เรื่องพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยแรกของปีถัดไป ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ