Hot News :

ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2566 00:00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยนายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้คะแนน 97.57 (ผ่านดีเยี่ยม) ขอขอบคุณบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ที่ท่าน ได้ร่วมแรงร่วมใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเกิดประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ