ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคาร, 09 มกราคม 2567 00:00

ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ คะแนนะเต็ม 60 คะแนนที่ได้ 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คะแนนะเต็ม 45 คะแนนที่ได้ 41 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.11 ด้านที่ 3 การบริหารการเงินและการคลัง คะแนนะเต็ม 95 คะแนน ได้ 75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.95 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ คะแนนะเต็ม 190 คะแนน ได้ 148 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.89 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล คะแนนะเต็ม 25 คะแนน ได้ 23 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.00 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์จึงประชาสัมพันธ์ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566 ให้ประชาชนรับทราบ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ