Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดี, 28 เมษายน 2565 11:06
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 46 ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ยังคงระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 17) ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ